Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!
Sử dụng phần mềm quản lý chỉ 3.000.000 / năm ! Mua ngay!
Sở hữu APP thương hiệu riêng chỉ 5.990.000 ! Đăng ký!

Hướng dẫn sử dụng

logo

Banner Main 1 hoặc nhiều Banner

Quản lý khối banner main

App Main
– Truy cập Web & App –> Media / Video –> chọn vị trí App.main –> Click “Hiển thị” để xem danh sách các banner main
App Main 1
– Click “Thêm mới” để thêm mới banner main, click “Sửa” để sửa banner main
App Main 2
(1) Nhập tên banner main
(2) Nhập link khi chọn theo hướng dẫn góc phải dưới
(3) Chọn ảnh từ máy tính. Kích thước: 800×398 px
 

// //