Câu hỏi thường gặp

logo

Thanh toán công nợ của khách hàng như nào?

  • Thanh toán nợ
    • Thanh toán nợ tổng hóa đơn

Trong giao diện mua hàng chọn Checkout

Hệ thống sẽ nhắc bạn khách hàng còn 1 đơn hàng chưa thanh toán

Vancheckout

Chọn vẫn check out để thanh toán nợ cho khách, phần tiền khách còn nợ sẽ hiển thị như sau

Congno

Có thể click trực tiếp vào phần Công nợ để kiểm tra công nợ của khách hàng

Checkcongno

      • Thanh toán nợ 1 phần sản phẩm

Chọn Thanh toán cửa sổ hiển thị như sau

Thanhtoanno1phan

Click + để thêm mới ô sản phẩm

Điền số tiền khách nợ vào ô sản phẩm mới được tạo

No

Click  No ở ô sản phẩm mới được tạo để tính nợ cho khách

Sau đó ấn thanh toán hệ thống hiển thị cửa sổ như sau

Taomoi1

Sau đó các bạn ấn X để tạo đơn nợ cho khách hàng.

Cùng chuyên mục

// //