Danh sách
Khắc phục lỗi liên quan đến Đơn hàng – Thu chi
Xem video

1. Thao tác liên quan đến đơn hàng

– Xóa & chuyển ngày đơn hàng

Bước 1: Lấy ID đơn hàng

– Vào Phần mềm, Chọn “Pos quản lý
– Tìm đơn hàng cần xóa, và sao chép mã ID của đơn hàng

Bước 2: Chọn xem thêm → công cụ admin

Bước 3:

– Điền ID đơn hàng cần xóa vào ô “ID Đơn hàng” -> Click “Xóa” để xóa đơn hàng.

– Điền ID & Ngày muốn chuyển về -> Click “Chuyển ngày” để thực hiện thao tác.

Lưu ý : Khi chuyển ngày đơn hàng các khoản thanh toán cùng ngày đơn hàng sẽ chuyển theo.

2. Thay đổi thời gian và trạng thái các khoản thu chi

Bước 1: Lấy ID những khoản thu/chi cần chuyển

+ Vào “Phần mềm”, Chọn “Thu chi”

+ Trong bảng danh sách thu/chi. Mỗi khoản thu hay chi đều có 1 số ID ở đầu, copy ID này.

Bước 2: Chọn xem thêm → công cụ admin

Bước 3: Điền ID khoản thu/chi cần sửa vào ô ID Thu chi, nhập thông tin cần sửa.


(2) Chọn ngày để thay đổi ngày tạo khoản thu chi
(3) Chọn trạng thái để thay đổi trạng thái đã hoặc chưa duyệt

Bước 4: Click “Cập nhật” để lưu thay đổi

3. Xóa khoản nhập quỹ của khách hàng.

Bước 1: Chọn xem thêm → công cụ admin

Bước 2: Điền ID Khoản tiền quỹ vào ô “ID Nhập quỹ”
*Click xóa để xóa

Cách lấy ID khoản quỹ

– Vào Phần mềm, Chọn “Pos quản lý
– Tìm khách hàng, tại phần quỹ của khách, Click “Chi tiết

Khắc phục lỗi liên quan đến đặt lịch dịch vụ
Xem video

1. Thay đổi trạng thái buổi dịch vụ

– Sử dụng khi khách hàng đã hoàn thành buổi dịch vụ mà muốn chỉnh sửa lại thông tin, nội dung của buổi dịch vụ đó.

Bước 1: Chọn xem thêm → Công cụ admin

Bước 2: Điền ID buổi dịch vụ cần sửa vào ô “ID dịch vụ”
Bước 3: Chọn trạng thái của buổi dv đó là đang thực hiện
Bước 4: Click “Cập nhật” để thay đổi

Bước 5: Vào lại buổi dịch vụ đó thao tác lại cho chuẩn

Cách lấy ID dịch vụ xem hướng dẫn ở dưới

HƯỚNG DẪN LẤY ID CỦA BUỔI DỊCH VỤ

Bước 1: Vào Phần mềm, chọn Pos quản lý, chọn “Đặt lịch”

Bước 2: Tìm buổi dịch vụ cần sửa, Copy mã ID của buổi cần sửa