Danh sách
Tổng quan
Xem video

– Vào “Báo cáo” –> Chọn “Hoạt động” để xem báo cáo
– Chọn tab “Tổng quan” để hiển thị menu chọn

1. Báo cáo tổng quan
– Click “Báo cáo tổng quan” để xem báo cáo tổng quan

– Click “Biểu đồ” để xem báo cáo tổng quan dưới dạng biểu đồ
– Click “Bảng” để xem báo cáo tổng quan dạng bảng excel