Danh sách
Đăng kí
Xem video


Bước 1: Chọn “Tài khoản”
Bước 2: Bấm vào “Đăng ký”
Bước 3: Điền thông tin: Họ tên , Số điện thoại , Mật khẩu và bấm đăng ký
* Lưu ý: Số điện thoại nhập ở đây, sẽ được sử dụng làm tên đăng nhập cho các lần đăng nhập sau

Đăng nhập-quản lý thông tin cá nhân
Xem video

1. Đăng nhập

Bước 1: mở App
Bước 2: Chọn “Tài khoản”
Bước 3: Điền thông tin tài khoản
– Tên đăng nhập: Số điện thoại, hoặc email của khách
– Mật khẩu: Nếu lễ tân là người tạo tài khoản cho khách, liên hệ với lễ tân của spa để lấy mật khẩu
Bước 4: Bấm đăng nhập
2. Quản lý thông tin cá nhân
Chỉ quản lý qua web (dùng máy tính, hoặc laptop)

Đổi mật khẩu
Xem video


Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản
Bước 2: Chọn “Tài khoản”
Bước 3: Chọn “Đổi mật khẩu”
Bước 4: Nhập mật khẩu mới, mật khẩu hiện tại
Bước 5: Bấm “đổi mật khẩu” để đổi