Danh sách
Báo cáo tổng quan ngày
Xem video

Cách truy cập xem báo cáo:
Bước 1: Chọn “Báo cáo” trong menu ở cột trái
Bước 2: Chọn “Tổng quan”

Chú thích số liệu của báo cáo, tham khảo tại đây: http://doc.ezs.vn/level2/bao-cao-45.aspx