Danh sách
Tạo Thu-Chi của Spa
Xem video

I. Thông tin chi tiết các hạng mục:

– Click trong mục “Phầm Mềm” để thao tác Thu – Chi.

(1) : Thanh công cụ (Tạo Thu, Tạo Chi, Xem thêm, Bộ lọc)
(2) : Danh sách những khoản thu chi của spa.
Lưu ý : Có thể xem chi tiết các mục thu chi qua bộ lọc:
– Click “Bộ lọc” ta có:

(1) : Chọn cơ sở.
(2) : Chọn từ khóa để tìm kiếm nhanh.
(3) : Chọn các loại thu chi cần hiển thị.
(4) : Chọn Thu/Chi/Thưởng.
(5) : Chọn ngày duyệt đầu.
(6) : Chọn ngày duyệt cuối.
(7) : Chọn đơn hàng để tìm kiếm nhanh.
(8) : Chọn số tiền để tìm kiếm nhanh.
– Click “Hiển thị” để hiển thị những đơn hàng thu chi theo yêu cầu tìm kiếm.

II. Tạo các khoản Thu – Chi:

1. Tạo Thu-Chi của Spa

– Click “Tạo Thu” để lập đơn Thu của Spa.
– Click “Tạo Chi” để lập đơn Chi của Spa.

(1) : Nhập số tiền giao dịch.
(2) : Chọn cơ sở giao dịch.
(3) : Nhập nội dung cần thiết.
(4) : Hình thức giao dịch.
+ Click “THU” khi giao dịch “Tạo Thu”
+ Click “CHI” khi giao dịch “Tạo Chi”
(5) : Chọn nhân viên (Nếu khoản Thu-Chi không liên quan đến NV có thể bỏ qua).
(6) : Chọn phương thức thanh toán
– Click để hoàn thành thao tác tạo thu chi. Giao dịch của bạn sẽ hiển thi ngay dưới danh sách những khoản thu chi của Spa.

Tạo Thu-Chi nhân sự
Xem video

I. Tạo Thu – Chi nhân sự:

– Click trong mục “Phầm Mềm” để thao tác Thu – Chi.
– Click ”Xem Thêm ” để tạo thu chi nhân sự.

Trường Hợp 1:
– Click lần lượt (1), (2), (3) để Tạo thưởng, Tạo phạt, Tạm ứng cho nhân viên.
– Click (4) khi nhân viên hoàn ứng.

(1) : Nhập số tiền thu chi.
(2) : Chọn địa điểm Spa
(3) : Nhập nội dung cần thiết.
(4) : Chọn “CHI_THUONG” khi tạo thưởng cho nhân viên.
Chọn “THU_PHAT” khi thu phạt của nhân viên.
Chọn “CHI_TAM_UNG” khi nhân viên tạm ứng.
(5) : Chọn nhân viên.
(6) : Chọn phương thức thanh toán.
– Click để hoàn thành thao tác.

Trường Hợp 2:
– Click (5) để tính toán lương khi NV nghỉ.

– Chọn Nhân viên/ Số ngày nghỉ/ PTTT và ghi chú nếu có.
– Click “Lưu” để hoàn tất.

Thanh toán Nhập Xuất Kho
Xem video

Tạo thanh toán nhập xuất kho

1. Tạo đơn nhập kho:

2. Tạo thanh toán nhập xuất kho:

– Click trong mục “Phầm Mềm” để thao tác Thu – Chi.
– Click ”Xem Thêm ” để tạo thanh toán nhập xuất kho.

-Click (6) để tạo thanh toán nhập xuất kho.
– Nhập mã đơn hàng vào ô tìm đơn nhập -> Click “Tìm”

– Nhập số tiền và hình thức. Lựa chọn CHI_NHAP_KHO/ CHI_VAN_CHUYEN/ THU_VAN_CHUYEN cho phù hợp

– Click “Lưu” để hoàn tất Tạo Thanh Toán Nhập Xuất.

Tính Lương Nhân Viên
Xem video

I. Tính Lương Nhân Viên

1. Thiết lập lương cơ bản cho nhân viên

– Vào mục “Cài Đặt” trong phần mềm click -> Click
– Tìm nhân viên cần thiết lập lương.
VD: Thiết lập Lương cơ bản của nhân viên Nguyễn Thùy Ninh.

(1) : Lương cơ bản.
(2) : Phụ cấp.
(3) : Ngày công.
– Lương cơ bản sẽ được hiển thị trong phần “Tính Lương”

2. Tính Lương Nhân Viên

– Chọn => Click

– Nhập tên nhân viên và tháng sẽ hiển thị ra toàn bộ lương nhân viên đó trong tháng.
(1) : Tên nhân viên.
(2) : Tháng.
(3) : Lương cơ bản đã thiết lập.

Trường hợp 1:
– Thiết lập Ngày Nghỉ/ Phạt cho nhân viên trong mục “Tạo Thu – Chi Nhân Sự” sẽ được hiển thị trong frame (4).
– Khi nhân viên hoàn thành ca sẽ có lương dịch vụ hiển thị trong frame (5).

Trường hợp 2:
– Nhân viên giới thiệu được đơn hàng mới sẽ nhận được hoa hồng hiển thị trong frame (6).
– Thiết lập “Tạo Thưởng” cho nhân viên trong mục “Tạo Thu – Chi Nhân Sự” sẽ được hiển thị trong frame (7).
– Thiết lập “Tạm ứng” cho nhân viên trong mục “Tạo Thu – Chi Nhân Sự” sẽ được hiển thị trong frame (8).

– Phần mềm tính toán ra tổng lương của nhân viên hiển thị trong frame (9).


– Khi trả lương cho nhân viên click “Trả Lương” để hoàn tất.