Danh sách
Nhập/xuất hàng
Xem video

Bước 1: Vào kho & hàng tồn -> Chọn “Tạo đơn nhập”

– Hàng tồn: bao gồm thông tin về số lượng sản phẩm chưa bán và thực tồn trong kho
– Đơn nhập xuất: thông tin các đơn nhập / xuất kho
– Nhập excel: Nhập dữ liệu kho theo bản mẫu
– Tạo đơn nhập: thao tác nhập kho cho sản phẩm và nguyên vật liệu
– Tạo đơn xuất: thao tác xuất kho cho các sản phẩm và nguyên vật liệu
– Nhận đơn: thao tác nhập kho cho các đơn hàng xuất từ kho khác
(1) Kho và hàng tồn
(2) Tạo đơn nhập
(3) chọn sản phẩm hoặc nguyên vật liệu muốn nhập kho (tìm theo tên hoặc mã sản phẩm / nguyên vật liệu)
(4) số lượng sản phẩm / nguyên vật liệu muốn nhập kho
(5) Đơn giá nhập của sản phẩm / nguyên vật liệu

Bước 2: Điền thông tin cho đơn hàng

– Chọn kho nhập (hoặc xuất) hàng
– Mã đơn hàng hệ thống sẽ tự tạo. Nếu bạn muốn đặt mã kiểu khác, bạn có thể gõ lại

Bước 3: Nhập sản phẩm

1. Click dấu “” để thêm ô nhập thông tin sản phẩm
2. Điền thông tin cho sản phẩm nhập/xuất: mã sp, số lượng sp nhập / xuất , Đơn vị.
3. Click thêm mới để lưu đơn hàng

Bước 4: Click “thêm mới”

Xem hàng tồn
Xem video

Vào “Phần mềm” , chọn “Kho & hàng tồn”

1. Đọc Thông tin
– Số lượng: Số sản phẩm chưa thuộc đơn hàng nào
– Thực tồn: Số sản phẩm đang còn trong kho
– Đơn vị: đơn vị tính nhập kho của sản phẩm, dịch vụ
– Click chi tiết để xem lịch sử xuất – nhập của sản phẩm

2. Bộ lọc (dùng để lọc thông tin, xem cho tiện)

(1) Lọc hàng tồn theo kho
(2) Lọc theo danh mục sản phẩm, nguyên vật liệu
(3) Lọc theo tên sản phẩm
(4) Click “hiển thị” để lọc

3. Chuyển đổi (Dùng để chuyển kho sản phẩm sang nguyên vật liệu và ngược lại)
– Click “chuyển đổi” ở sản phẩm muốn chuyển sang nguyên vật liệu

(1) Chọn đơn vị khi chuyển sang nguyên vật liệu
(2) Tên nguyên vật liệu cần chuyển sang
(3) Chọn cơ sở dùng nguyên vật liệu được chuyển đổi
(4) Số lượng sản phẩm được chuyển đổi sang nguyên vật liệu
(5) Click “thực hiện” để thực hiện chuyển đổi

Lưu ý: Cần cài đặt đơn vị nhập kho sản phẩm, tỉ lệ chuyển đổi, nguyên vật liệu được chuyển đổi sang trong phần cài đặt sản phẩm(cài đặt sản phẩm-combo)