Danh sách
Thông tin trên hóa đơn
Xem video

– Vào “Xem thêm” –> chọn “Cài đặt máy in

  • Nhập thông tin thương hiệu
  • Nhập địa chỉ kinh doanh, hotline
  • Nhập nội dung cuối hóa đơn

– Click “Cập nhật” để cập thông tin trên hóa đơn
– Hình ảnh chi tiết hiển thị trên hóa đơn:

Cài đặt khổ in
Xem video

– Vào “Xem thêm” –> “Cài đặt mẫu in

– Chọn khổ in K57, K80, A4 – A5 tương ứng với thiết bị in của bạn (có thể chọn nhiều hơn 1 loại khổ in)
– Click “Lưu thay đổi” để lưu các tùy chọn khổ in
– Số lượng các option hiển chị chọn khổ in sẽ hiển thị tương ứng với tick chọn trong “cài đặt máy in”

Tùy chọn khổ in và thực hiện in
Lưu ý : Chọn đúng khổ in tương ứng với thiết bị in để tránh việc lỗi phiếu in