Danh sách
Quản lý kho sản phẩm thương mại
Xem video

Mô tả :
– Mỗi cơ sở (chi nhánh) sẽ có 2 kho cố định là kho sản phẩm thương mai và kho nguyên vật liệu. Mỗi kho sẽ chứa các mã sản phẩm và mã nguyên vật liệu như đã cấu hình trong phần cài đặt
– Khi bán hàng, lễ tân tạo đơn hàng bán sản phẩm hệ thống sẽ tự động trừ kho sản phẩm
Quản lý kho sản phẩm thương mại truy cập theo đường link : Phần mềm -> Kho & Hàng tồn -> Chọn tab Hàng tồn

Danh sách sản phẩm thương mại hiện tồn trong kho :

– Danh sách hiển thị Mã sản phẩm – Tên sản phẩm – Hình ảnh- Số lượng – Thực tồn – Đơn vị – Chi tiết

 • Số lượng hiển thị theo kết quả tồn theo quá trình thao tác xuất nhập sản phẩm trên hệ thống
 • Thực tồn hiển thị đúng giá trị thực tế thao tác nhập xuất, các thao tác NhậpXuất được thực hiện trực tiếp bởi nhân viên quản lý kho
 • Chi tiết : Hiển thị lịch sử nhập xuất của mã sản phẩm
 • Xóa ĐH giữ hàng : Xóa đơn hàng treo do khách hàng thực hiện bỏ hàng và giỏ hàng trên website/ APP
 • Refresh và Bộ lọc để tìm kiếm sản phẩm

Hướng dẫn thao tác chuyển đổi từ mã Sản phẩm thương mại sang mã Nguyên vật liệu
– Trong Menu trong phần kho chọn Chuyển đổi

– Chọn kho thực hiện chuyển đổi
– Chọn Mã sản phẩm/NVL cần chuyển đổi đi – Chọn Mã sản phẩm/ NVL cần chuyển đến. Click Thêm chuyển đổi
– Nhập số lượng cần chuyển đổi
– Click Thực hiện chuyển đổi để hoàn tất việc chuyển đổi

Quản lý kho nguyên vật liệu
Xem video

Mô tả :
– Kho nguyên vật liệu dùng để quản lý các mã và số lượng nguyên liệu dùng cho spa, tránh trường hợp thất thoát nguyên liệu
Quản lý kho nguyên vật liệu tương tự sản phẩm thương mại ta truy cập theo đường link : Phần mềm -> Kho & Hàng tồn -> Chọn tab Hàng tồn

Click icon Chọn NVL trong ô chọn danh mục

Lưu ý : trong phần Chọn danh mục chọn sản phẩm để quay lại kho sản phẩm thương mại quản lý, cũng như chọn tất cả sẽ hiển thị cả 2 kho sản phẩm thương mại và kho nguyên vật liệu

Danh sách nguyên vật liệu hiện tồn trong kho :

– Danh sách hiển thị Mã nguyên vật liệu – Tên nguyên vật liệu – Hình ảnh- Số lượng – Thực tồn – Đơn vị – Chi tiết

 • Số lượng hiển thị theo kết quả tồn theo quá trình thao tác xuất nhập nguyên vật liệu trên hệ thống
 • Thực tồn hiển thị đúng giá trị thực tế thao tác nhập xuất, các thao tác NhậpXuất được thực hiện trực tiếp bởi nhân viên quản lý kho
 • Chuyển đổi : Thao tác chuyển đổi từ nguyên vật liệu sang các mã sản phẩm thương mại đã được cấu hình trong cài đặt
 • Chi tiết : Hiển thị lịch sử nhập xuất của mã nguyên vật liệu
 • Xóa ĐH giữ hàng : Xóa đơn hàng treo do khách hàng thực hiện bỏ hàng và giỏ hàng trên website/ APP
 • Refresh và Bộ lạc để tìm kiếm sản phẩm

Hướng dẫn thao tác chuyển đổi từ mã nguyên vật liệu sang mã sản phẩm thương mại

– Nhập số lượng nguyên vật liệu cần chuyển đổi -> Click Thực hiện để hoàn tất
Lưu ý : Khi chuyển đổi từ Nguyên vật liệu sang Sản phẩm chỉ có thể chuyển số nguyên liệu để ra số sản phẩm chẵn

Tạo đơn nhập xuất
Xem video

Mô tả :
– Trong quá trình vận hành của hệ thống những trường hợp như bán sản phẩm, làm dịch vụ trừ nguyên vật liệu thì hệ thống sẽ tự động trừ kho. Ngoài ra sẽ có các trường hợp cần nhân viên kho thực hiện thao tác nhập xuất kho như Nhập hàng khi hàng về kho, Xuất hàng sang kho khác, …
Tạo đơn nhập ta truy cập theo đường link : Phần mềm -> Kho & Hàng tồn -> Chọn tab Tạo đơn nhập

– Chọn kho thao tác đơn nhập, thay đổi mã đơn nhập nếu cần
– Tìm kiếm sản phẩm hoặc nguyên liệu nhập kho
– Nhập số lượng sản phẩm nhập
– Giá trị triết -> Đơn giá nhập
– Ngày hết hạn của sản phẩm
– Ghi chú sản phẩm
– Click icon để tiếp tục nhập thêm sản phẩm, icon để xóa sản phẩm đi trong danh sách
– Thực hiện Thêm mới để hoàn tất thêm mới đơn nhập

Lưu ý :
– Sau khi tạo đơn nhập xong, số lượng sản phẩm sẽ được cập nhật và trong danh sách hàng tồn
– Trong quá trình nhập hàng không cần phải chọn kho sản phẩm và kho nguyên liệu, hệ thống sẽ dựa vào mã được setup trong phần nào sẽ tự tổng hợp và kho đó (Mã sản phẩm sẽ vào kho sản phẩm, Mã nguyên vật liệu sẽ vào kho nguyên vật liệu)

Tạo đơn xuất ta truy cập theo đường link : Phần mềm -> Kho & Hàng tồn -> Chọn tab Tạo đơn xuất

– Chọn kho thao tác đơn xuất, thay đổi mã đơn xuất nếu cần
– Tìm kiếm sản phẩm hoặc nguyên liệu xuất kho
– Nhập số lượng sản phẩm xuất
– Giá trị triết -> Đơn giá xuất
– Ngày hết hạn của sản phẩm
– Ghi chú sản phẩm
– Click icon để tiếp tục nhập thêm sản phẩm cần xuất, icon để xóa sản phẩm đi trong danh sách
– Thực hiện Thêm mới để hoàn tất thêm mới đơn xuất

Ngoài việc tạo đơn nhập xuất nhanh ta có thể tải file excel mẫu về để cập nhật dữ liệu và import lên hệ thống theo file

Quản lý đơn nhập xuất
Xem video

Mô tả :
– Sau khi tạo các đơn nhập xuất hàng hóa bạn cần có trang thông tin để thống kê kiểm soát lại các đơn nhập xuất phát sinh trên hệ thống
Quản lý đơn nhập xuất ta truy cập theo đường link : Phần mềm -> Kho & Hàng tồn -> Chọn tab Đơn nhập xuất

– Click icon để thực hiện in đơn nhập xuất
– Click icon để kiểm tra chi tiết đơn nhập và cập nhật nội dung nếu cần
– Click icon để xóa đơn nhập xuất

Chuyển hàng giữa các kho
Xem video

– Ngoài việc thực hiện nhập hàng cũng như bán hàng tại spa, khi phát sinh thao tác chuyển hàng giữa các cơ sở quản lý kho cũng phải tạo các đơn nhập xuất hàng hóa
– Tương tự việc xuất hàng bình thường nhưng với trường hợp chuyển hàng giữa các kho thì cần lưu ý chọn kho nhận hàng
– Khi bên cơ sở xuất tạo đơn xuất hàng, nhân viên kho bên cơ sở nhận sẽ vào phần Nhận đơn để thao tác kiểm tra chi tiết và Tạo nhanh đơn hàng nhập kho