Danh sách
Gửi tin nhắn, thông báo miễn phí qua App
Xem video

Bước 1: Vào phần mềm, chọn POS quản lý

Bước 2: Bạn muốn khách nào nhận được tin nhắn, Click “Gưi thông báo” trong thẻ của khách đó.
VD: Gửi cho 15 người. thì click cho 15 người

Bước 3: Kiểm tra lại danh sách nhận tin nhắn
– Góc trên bên phải của giao diện, sẽ xuất hiện icon máy bay giấy. Số máy bay giấy tương ứng với số khách sẽ nhận được tin nhắn
– Chỉ chuột vào “icon máy bay” xem những khách nhận thông báo

Như trong hình, 4 khách sẽ nhận được tin nhắn/thông báo
Nếu bạn muốn gửi tin cho toàn bộ khách hàng, click “Chọn tất cả”

Bước 4: Click “gửi” và soạn tin thông báo

– Nhập tiêu đề
– Nhập Nội dung
– Click “thêm mới” để gửi thông báo