Danh sách
Đăng bài tin tức – Khuyến mãi trên APP
Xem video

Bước 1: Vào “App” -> Click “Tin tức

Bước 2: Click “Thêm mới

Bước 3: Nhập nội dung bài viết: Tên bài, mô tả bài, nội dung bài, ảnh đại diện của bài