Danh sách
Nhóm khách hàng
Xem video

1. Tạo nhóm khách hàng mới
– Vào “Quyền lợi” –> click chọn “Nhóm khách hàng

– Click “Tạo nhóm” để thêm nhóm khách hàng mới

 • Nhập tên nhóm khách hàng
 • Nhập mô tả chung về nhóm
 • Nhập số tiền chi tiêu mà khách hàng cần đạt được để vào nhóm

– Click “Lưu” để thêm nhóm khách hàng mới

2. Cấu hình lên cấp hạ cấp
– Vào “Quyền lợi” –> click chọn “Nhóm khách hàng
– Click “Cấu hình tự động lên cấp” để cài đặt cấu hình tự động lên cấp nhóm khách hàng

 • Chọn điều kiện áp dụng để tính ngưỡng tiền chi tiêu đạt cấp vào nhóm khách hàng
 • Nhập tỷ lệ chuyển đổi khi mua hàng để tính ngưỡng đạt cấp
 • Chọn giới hạn khoảng thời gian tính tổng chi tiêu của khách hàng
 • Tick chọn “Có hiệu lực” để áp dụng tự động lên cấp khi khách hàng đạt ngưỡng chi tiêu
 • Tick chọn “Có hạ cấp” để áp dụng tự động hạ cấp khi khách hàng không đạt ngưỡng chi tiêu trong khoảng thời gian đã giới hạn

– Click “Cập nhật” để cập nhật cấu hình

– Để cập nhật lại nhóm khách hàng cho các khách hàng cũ trước khi tạo nhóm cần thao tác như sau:

 • Click “Cập nhật nhóm khách hàng” để cài đặt cập nhật
 • Click “Cập nhật” để cập nhật nhóm khách hàng
 • Lưu ý: Cần rà soát lại các khoản thanh toán, nạp ví để tránh mất quyền lợi của khách hàng khi cập nhật lại trạng thái nhóm khách hàng
Tích lũy mua hàng
Xem video

– Vào “Quyền lợi” –> chọn “Tích lũy mua hàng” để xem danh sách cài đặt tích lũy

– Click “Thêm mới” để thêm mới cài đặt tích lũy mua hàng

– Click chọn loại tích lũy mua hàng:

 • Chọn “MUA_HANG” nếu tích lũy mua hàng khi khách hàng mua bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào
 • Chọn “MUA_HANG_DANHMUC” nếu tích lũy mua hàng cho nhóm sản phẩm, dịch vụ nhất định
 • Chọn “MUA_HANG_SANPHAM” nếu tích lũy mua hàng cho sản phẩm, dịch vụ cụ thể

– Click chọn nhóm khách hàng áp dụng tích lũy mua hàng. Để trống nếu áp dụng tích lũy cho tất cả khách hàng
– Nhập % tích lũy mua hàng khi mua hàng:

 • Nguyên giá: nhập % tích lũy khi mua các sản phẩm, dịch vụ nguyên giá (không áp dụng chương trình khuyến mại nào)
 • Khuyến mại: nhập % tích lũy khi mua các sản phẩm, dịch vụ đang áp dụng chương trình khuyến mại khác

– Click chọn các nhóm danh mục áp dụng tích lũy đối với loại tích lũy MUA_HANG_DANHMUC

– Click chọn các nhóm sản phẩm, dịch vụ cụ thể áp dụng tích lũy đối với loại tích lũy MUA_HANG_SANPHAM

– Click “Thêm mới” để thêm mới tích lũy mua hàng

Chính sách Affiliate
Xem video

– Vào “Quyền lợi” –> click chọn “Chính sách affliliate” để xem các chính sách giới thiệu đang áp dụng

– Click “Thêm mới” để thêm mới chính sách giới thiệu

– Click chọn loại chính sách giới thiệu:

 • Chọn loại “GIOI_THIEUU” để áp dụng chính sách giới thiệu khi mua sản phẩm, dịch vụ bất kỳ
 • Chọn loại “GIOI_THIEU_SANPHAM” để áp dụng chính sách giới thiệu khi mua sản phẩm, dịch vụ cụ thể
 • Chọn loại “GIOI_THIEU_DANHMUC” để áp dụng chính sách giới thiệu khi mua hàng trong nhóm danh mục sản phẩm, dịch vụ nhất định

– Click chọn nhóm khách hàng được áp dụng chính sách giới thiệu. Để trống nếu áp dụng chính sách với tất cả các khách hàng

– Nhập % người giới thiệu được hưởng khi khách được giới thiệu đến mua hàng:

 • Nguyên giá: nhập % người giới thiệu được hưởng khi người được giới thiệu mua các sản phẩm, dịch vụ không giảm giá
 • Khuyến mại: nhập % người giới thiệu được hưởng khi người được giới thiệu mua các sản phẩm, dịch vụ đã giảm giá

– Click chọn sản phẩm, dịch vụ cụ thể áp dụng chính sách giới thiệu khi chọn loại GIOI_THIEU_SANPHAM

– Click chọn nhóm danh mục sản phẩm, dịch vụ áp dụng chính sách giới thiệu khi chọn loại GIOI_THIEU_DANHMUC

– Click “Thêm mới” để thêm mới chính sách giới thiệu

Quyền lợi khác
Xem video

– Vào “Quyền lợi” –> click chọn “Quyền lợi khác” để cài đặt các quyền lợi khác

– Click chọn đối tượng ưu đãi:

 • Đăng ký: ưu đãi với khách hàng đăng ký qua website hoặc app
 • Đăng nhập: ưu đãi với khách hàng đăng nhập lần đầu trên website hoặc app
 • Sinh nhật: ưu đãi vào ngày sinh nhật của khách hàng và có thông báo tới khách hàng qua app
 • Sinh nhật tháng: ưu đãi với tất cả khách hàng có sinh nhật trong tháng và có thông báo tới khách hàng qua app

– Nhập số tiền tặng vào ví điện tử khách hàng, để “0” nếu không áp dụng ưu đãi
– Hoặc tặng mã giảm giá cho khách hàng:

 • Nhập % hoặc số tiền giảm giá khi khách hàng sử dụng mã giảm giá
 • Chọn đối tượng áp dụng được mã giảm giá: tất cả sản phẩm, nguyên giá, khuyến mại
 • Chọn nhóm danh mục sản phẩm, dịch vụ áp dụng mã giảm giá. Để trống nếu áp dụng tất cả các danh mục
 • Chọn sản phẩm, dịch vụ cụ thể áp dụng mã giảm giá. Để trống nếu áp dụng tất cả sản phẩm, dịch vụ
 • Chọn khoảng thời gian áp dụng chương trình ưu đãi
 • Nhập số ngày sử dụng cho mã giảm giá tặng khách hàng

– Click “Cập nhật” để cập nhật chương trình ưu đãi