Danh sách
Danh sách khoản thu chi
Xem video

– Vào “Phần mềm” –> chọn “Kế toán/HCNS

– Danh sách các khoản thu có thể đến từ các nguồn thu: đơn hàng, nạp ví, thu ngoài, phạt, hoàn ứng, phí dịch vụ.

– Danh sách các khoản chi có thể đến từ: chi hoàn tiền trả hàng, chi ngoài, thưởng, tạm ứng cho nhân viên, chi lương.

– Các khoản thu, chi có thể theo các phương thức khách nhau: tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ.

Tạo mới các khoản Thu – Chi ngoài tại cơ sở
Xem video

– Vào “Phần mềm” –> chọn “Kế toán/HCNS

– Click “Tạo thu” để tạo khoản thu ngoài đơn hàng và nạp ví

 • Nhập số tiền thu
 • Chọn điểm tạo khoản thu
 • Nhập nội dung thu ngoài (ví dụ: quản lý đưa, bán đồ cũ,…)
 • Chọn tên nhân viên kế toán giữ khoản thu
 • Chọn phương thức thanh toán khoản thu
 • Click “Lưu” để cập nhật khoản thu ngoài

– Click “Tạo chi” để tạo khoản chi ngoài

 • Nhập số tiền chi ngoài
 • Chọn điểm tạo khoản chi
 • Nhập nội dung chi ngoài (ví dụ: mua hoa, mua văn phòng phẩm, trả tiền điện, trả tiền mạng,…)
 • Chọn tên nhân viên kế toán thực hiện chi
 • Chọn phương thức thanh toán khi chi
 • Click “Lưu” để cập nhật khoản chi ngoài
Tạo thanh toán nhập kho
Xem video

1. Tìm đơn nhập kho cần thanh toán
– Vào “Phần mềm” –> chọn “Kho & hàng tồn

– Click chọn “ĐƠN NHẬP XUẤT
– Copy mã đơn nhập kho cần thanh toán (mã nhập kho là mã màu xanh lá cây) để tiến hành thanh toán

2. Thực hiện thanh toán đơn nhập kho
– Vào “Phần mềm” –> chọn “Kế toán/HCNS
– Click “Xem thêm” để hiển thị phần nâng cao

– Click “Tạo thanh toán” để khởi tạo thanh toán nhập kho

– Paste mã nhập kho đã copy ở trên và click “Tìm” để tìm thông tin thanh toán đơn nhập kho
– Click “Thêm” để tạo khoản thanh toán

 • Nhập số tiền thanh toán đơn nhập kho
 • Nhập ghi chú về khoản thanh toán nếu có
 • Chọn phương thức thanh toán
 • Chọn Tag đúng cho khoản thanh toán
 • Click “Thêm” để thêm khoản thanh toán khác bằng phương thức khác hoặc thanh toán cho vận chuyển

– Click “Lưu” để cập nhật khoản thanh toán nhập kho