Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Làm sao để thêm mới nhãn hàng vào sản phẩm?

Hướng dẫn về thêm mới, chỉnh sửa các nhãn hàng mà cơ sở kinh doanh cung cấp.
Click Cài đặt chọn Quản lý nhãn hàng
1
Màn hình hiển thị như sau
2
• Quản lý nhãn hàng giúp chúng ta thêm, sửa hoặc xóa các nhãn hàng hóa cũng như nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm mà cơ sở kinh doanh phân phối và cung cấp cho khách hàng, dịch vụ.
• Quản lý nhãn hàng sau khi tạo có thể sử dụng để bổ sung chi tiết thêm cho phần Quản lý SP/DV ở phần tiếp theo.
+ Thêm mới nhãn hàng
Chọn 3 cửa sổ hiển thị ra như sau
4
Sau khi bổ sung thông tin chọn mục 12 nếu muốn nhãn hàng được hiển thị hoặc bỏ tích nếu không.
Click Lưu để lưu lại thông tin nhãn hàng.
+ Chỉnh sửa hoặc xóa nhãn hàng
• Chỉnh sửa tên
Click 47 cửa sổ hiển thị như sau

1

Tiến hành bổ sung, thay đổi nhãn hàng rồi ấn Lưu
• Xóa nhãn hàng
Click 46 màn hình hiển thị ra cửa sổ sau

2

Chọn 3 để thực hiên lệnh xóa nhãn hàng. ( Phải xóa hết các các cấp nhãn hàng con trước khi xóa tệp lớn ).

Cùng chuyên mục

// //