Hướng dẫn sử dụng

logo

Phân loại dịch vụ

Để chia nhóm dịch vụ các bạn chọn Cài đặt -> Phân loại SP/DV các bạn sẽ thấy màn hình sau :

1

Các bạn nhìn bảng Dịch vụ nhé :

3

  1. Chọn Thêm mới Phân loại để tạo mới một nhóm Dịch vụ mới nhé.
  2. Các bạn có thể click icon Sửa để sửa nhóm Dịch vụ tương ứng.
  3. Hoặc click icon Xóa để xóa nhóm Dịch vụ đã chọn nha, nhưng lưu ý là trong nhóm đó phải không tồn tại dịch vụ thì mới xóa được nhé.
// //