Hướng dẫn sử dụng

logo

Phân loại nhãn hàng

Các bạn chọn Cài đặt -> Phân loại nhãn hàng, các bạn sẽ thấy màn hình sau :

1

Các bạn sẽ thấy List những nhãn hàng ở đây.
Các có chọn Thêm mới nhãn hàng để thêm một nhãn hàng nha :

2.1

Ta nhập tên nhãn hàng trước sau đó bấm Lưu lại là xong nha.

Ta có thể bấm icon này 3 để chỉnh sửa và icon này 4 để xóa Nhãn hàng nha.

 

// //