Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Thông báo APP

Có 2 cách để tạo thông báo App

  • Gửi trực tiếp đến khách hàng

Thongbaoapp

Nhập tiêu đề và nội dung muốn gửi cho khách rồi chọn Thongbaoapp2

Thongbaoapp1

Thông báo sẽ được hiển thị trên App khách hang như sau

Thongbaoapp3

  • Gửi qua Web & App

Truy cập Web & App –> Thông báo App

Thongbaoapp4

Chọn Pl2 để xóa hoặc chỉnh sửa bài viết thông báo

Chọn Nhatky4để thêm mới thông báo App

Tb

(1) Điều tiêu đề của thông báo

(2) Tóm tắt thông báo

(3) Chế độ đặt tự động gửi thông báo

(4) Là chọn các khách hàng được nhận thông báo

(5) Chọn các nhân viên được nhận thông báo

(6) Upload file audio thông báo

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

 

Cùng chuyên mục

// //