Báo cáo

logo

Dịch vụ

 • Tổng quan – Doanh số
 • Báo cáo nghiệp vụ
 • Dịch vụ điểm này, sử dụng điểm khác

Tổng quan – Doanh số

Mô tả : Thống kê các buổi dịch vụ trong khoảng thời gian cũng như doanh số sử dụng dịch vụ của khách hàng. Ngoài ra có thể tổng hợp thêm các thông tin của buổi dịch vụ như làm cho khách hàng nào, nhân viên nào làm, lương bao nhiêu, làm vào thời gian nào, doanh số từng buổi dịch vụ (giá buổi), …

1

Biểu đồ :

 • Tổng số buổi dịch vụ : Số buổi dịch vụ phát sinh trong khoảng thời gian được lọc
 • Dịch vụ đang thực hiện : Số buổi dịch vụ đang ở trạng thái Đang thực hiện
 • Dịch vụ đã hoàn thành : Số buổi dịch vụ Đã hoàn thành

Hiển thị danh sách :

 • ID : Mã của buổi dịch vụ
 • Ngày đặt lịch : Ngày thực hiện buổi dịch vụ
 • Cơ sở : Cơ sở thao tác làm buổi dịch vụ
 • Khách hàng – SĐT khách hàng dịch vụ : Thông tin khách hàng làm dịch vụ
 • Dịch vụ gốc : Tên dịch vụ thực hiện
 • Tên thẻ dịch vụ : Tên thẻ dịch vụ của khách hàng làm
 • Giá buổi : Giá trị 1 buổi (cụ thể là buổi khách hàng thực hiện làm)
 • Buổi : Buổi thứ mấy trên tổng số buổi
 • Bảo hành : Buổi này có phải buổi bảo hành không
 • Phụ phí : Buổi dịch vụ này có dùng phụ phí hay không
 • Nhân viên thực hiện : Bạn kỹ thuật làm buổi dịch vụ đó
 • Tổng lương nhân viên : Tổng giá trị lương làm buổi dịch vụ đó
 • Trạng thái : Trạng thái hoàn thành hoặc đang thực hiện
 • Đánh giá sao : Số sao khách hàng đánh giá cho buổi dịch vụ đó
 • Nội dung đánh giá : Phần chi tiết đánh giá của khách hàng
 • Mô tả : Ghi chú của buổi dịch vụ

Chi tiết Bô lọc :

 • Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc : Ngày phát sinh những dịch vụ (Ngày làm dịch vụ)
 • Cở sở của bạn : Cơ sở thực hiện làm dịch vụ (Việc chọn cơ sở phụ thuộc theo quyền của user sử dụng)
 • Khách hàng : Tùy chọn lọc theo khách hàng
 • Nhân viên : Tùy chọn lọc theo nhận viên làm dịch vụ
 • Trạng thái : Trạng thái buổi dịch vụ Đang thực hiện hoặc đã thực hiện xong
 • Bảo hành : Lọc những dịch vụ bảo hành
 • Đánh giá : Lọc những buổi dịch vụ với số sao tương ứng

– Click “Lọc kết quả” để thực hiện lọc theo tiêu chí đã chọn
– Click “Xuất excel” để lưu excel kết quả về máy

 

Báo cáo nghiệp vụ

Mô tả : Thống kê tất cả các nghiệp vụ liên quan đến chỉnh sửa buổi dịch vụ như xóa thẻ, chuyển nhượng thẻ, gia hạn thẻ, …
 
Hiển thị danh sách :

 • Ngày thực hiện : Thời gian thao tác nghiệp vụ
 • Nhân viên thực hiện : Tài khoản thao tác nghiệp vụ
 • Cơ sở : Nghiệp vụ thao tác trên cở sở nào
 • Nghiệp vụ : Tên nghiệp vụ
 • Chi tiết thực hiện : Chi tiêt thực hiện nghiệp vụ

Chi tiết Bô lọc :

 • Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc : Ngày phát sinh dịch vụ
 • Cở sở của bạn : Cơ sở thực hiện nghiệp vụ (Việc chọn cơ sở phụ thuộc theo quyền của user sử dụng)
 • Khách hàng : Tùy chọn lọc theo khách hàng
 • Loại : Có thể lọc theo các loại như Đơn hàng thay đổi khách hàng, Xóa đơn hàng, Tạo buổi bảo hành, Kết thúc dịch vụ, Chuyển nhượng thẻ, Tặng buổi, Thay đổi ngày hết hạn, Xóa buổi, Thêm buổi, Kích hoạt bảo hành, Thay đổi cơ sở

– Click “Lọc kết quả” để thực hiện lọc theo tiêu chí đã chọn
– Click “Xuất excel” để lưu excel kết quả về máy

 

Báo cáo dịch vụ sử dụng khách điểm mua

Mô tả : Thống kê tất cả những dịch vụ sử dụng khác điểm mua
 
Hiển thị danh sách :

 • Khách hàng – Số điện thoại : Thông tin khách hàng làm những buổi dịch vụ khác điểm đó
 • Đã dùng : Số buổi đã sử dụng trong liệu trình
 • Ngàu dùng gần nhất : Thời gian dùng gần nhất (ngày dùng buổi cuối)
 • Cơ sở mua : Cơ sở thực hiện mua dịch vụ đó
 • Số buổi : Tổng số buổi của liệu trình
 • Giá trị buổi : Giá trị 1 buổi trong liệu trình
 • Giá trị thẻ : Giá trị thẻ liệu trình
 • Tên thẻ : Tên thẻ liệu trình phát sinh sử dụng khác điểm mua
 • ID thẻ : Mã thẻ dịch vụ
 • Ngày mua : Ngày khách hàng thực hiện mua dịch vụ

Chi tiết Bô lọc :

 • Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc : Ngày phát sinh dịch vụ
 • Cở sở của bạn : Cơ sở thực hiện dịch vụ của buổi dịch vụ mua khác điểm (Việc chọn cơ sở phụ thuộc theo quyền của user sử dụng)
 • Dịch vụ : Danh sách dịch vụ sử dụng

– Click “Lọc kết quả” để thực hiện lọc theo tiêu chí đã chọn
– Click “Xuất excel” để lưu excel kết quả về máy

 

Báo cáo tồn dịch vụ

Mô tả : Thống kê tất cả những dịch vụ hiện còn buổi, số buổi dịch vụ trên tổng số buổi, tổng tiền liệu trình và các giá trị thanh toán cho thẻ liệu trình
 
Hiển thị danh sách :

 • Ngày mua : Ngày mua của liệu trình dịch vụ
 • Mã đơn hàng : Mã đơn hàng mua liệu trình
 • Tên dịch vụ : Tên liệu trình vẫn còn đang nợ buổi khách
 • Số lượng : Số lượng thẻ liệu trình dịch vụ mua
 • Đã sử dụng : Tổng số buổi dịch vụ đã sử dụng trong liệu trình
 • Tổng số buổi : Tổng số buổi trong liệu trình khách hàng đã mua
 • Tổng số tiền : Giá trị thẻ liệu trình
 • Đã thanh toán : Giá trị thanh toán (Tiền mặt, Chuyển khoản, Quẹt thẻ) cho liệu trình
 • : Giá trị thanh toán cho liệu trình bằng phương thức ví
 • Thẻ tiền : Giá trị thanh toán cho liệu trình bằng thẻ tiền
 • Công nợ : Giá trị khách hàng chưa thanh toán cho liệu trình

Chi tiết Bô lọc :

 • Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc : Ngày mua liệu trình dịch vụ
 • Cở sở của bạn : Cơ sở mua liệu trình (Việc chọn cơ sở phụ thuộc theo quyền của user sử dụng)
 • Dịch vụ : Tìm kiếm theo dịch vụ
 • Loại : Tùy chọn sử dụng Còn hay Hết liệu trình
 • Mã đơn hàng : Tìm kiếm theo mã đơn hàng

– Click “Lọc kết quả” để thực hiện lọc theo tiêu chí đã chọn
– Click “Xuất excel” để lưu excel kết quả về máy

 

Báo cáo đặt lịch

Mô tả : Thống kê lịch dịch vụ đã đặt của khách hàng cùng trạng thái lịch dịch vụ của khách hàng, nhân viên và thời gian đặt lịch
 
Hiển thị danh sách :

 • Ngày tạo : Ngày tạo đặt lịch
 • Ngày đặt lịch : Ngày đặt lịch khách hàng đến làm dịch vụ
 • Cơ sở : Đặt lịch tại cơ sở
 • Khách hàng – Số điện thoại : Thông tin khách hàng
 • Dịch vụ : Tên dịch vụ khách hàng đặt
 • Trạng thái : Trạng thái của buổi đặt lịch
 • Thực hiện : Thực hiện tại spa hay tại nhà
 • Nhân viên thực hiện : Nhân dự kiến làm dịch vụ của khách hàng
 • Nhân viên tạo : Tài khoản thực hiện thao tác đặt lịch
 • Đặt lịch thành công : Tỷ lệ khách hàng đặt lịch và đến làm dịch vụ
 • Ghi chú : Ghi chú của buổi đặt lịch

Chi tiết Bô lọc :

 • Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc : Ngày đặt lịch
 • Cở sở của bạn : Cơ sở thực hiện đặt lịch (Việc chọn cơ sở phụ thuộc theo quyền của user sử dụng)
 • Khách hàng : Lọc theo khách hàng
 • Nhân viên đặt lịch : Tùy chọn lọc theo nhân viên thao tác đặt lịch hoặc trường hợp đặt lịch online
 • Nhân viên thực hiện : Nhân viên đặt gán làm dịch vụ cho khách hàng
 • Trạng thái đặt lịch : Xác nhận (Lễ tân đặt lịch cho khách hàng hoặc những lịch khách hàng đặt online và lễ tân đã xác nhận), Xác nhận tự động (Lịch hệ thống tự động đặt cho khách hàng), Chưa xác nhận (Lịch khách đặt online và chưa được xử lý), Khách không đến (Khách hàng đặt lịch nhưng quá thời gian khách hàng không đến), Khách đến (Khách hàng đặt lịch và đến checkin làm dich vụ), Từ chối (Khách hoặc lễ tân thực hiện hủy lịch)
 • Loại khách hàng : Khách cũ (Khách đã từng đặt lịch cũng như làm dịch vụ tại cơ sở rồi), Khách vãng lai có tài khoản (Khách đặt lịch nhưng không tạo tài khoản trên phần mềm) , Khách mới (Khách lần đầu đặt lịch)
 • Loại nhân viên : Lọc theo tiêu chí đã chọn nhân viên hoặc chưa chọn nhân viên làm dịch vụ cho khách hàng
 • Loại thực hiện : Tùy chọn lọc tại nhà hoặc tại spa

– Click “Lọc kết quả” để thực hiện lọc theo tiêu chí đã chọn
– Click “Xuất excel” để lưu excel kết quả về máy

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //