Cài đặt điểm kinh doanh

logo

Làm sao để chỉnh sửa nguyên vật liệu?

  • Chỉnh sửa chi tiết Nguyên vật liệu
  • Chỉnh sửa cấu hình tiêu hao nguyên vật liệu trong dịch vụ
  • Chỉnh sửa số nguyên vật liệu tiêu hao của buổi dịch vụ đã sử dụng

Chỉnh sửa chi tiết Nguyên vật liệu

Để chỉnh sửa chi tiết Nguyên vật liệu (NVL) ta truy cập Phần mềm -> Quản lý SP/DV -> Chọn tab Nguyên vật liệu
52

Tìm kiếm mã NVL cần chỉnh sửa -> Click icon 77
79

Sau khi chỉnh sửa các trường thông tin theo yêu cầu -> Click 65 để hoàn thành
Quản lý danh sách Nguyên vật liệu ở đâu?

 

Chỉnh sửa cấu hình tiêu hao nguyên vật liệu trong dịch vụ

Để chỉnh sửa cấu hình tiêu hao mặc định của dịch vụ ta truy cập vào phần dịch vụ
52

78

Tìm kiếm đến dịch vụ cần chỉnh sửa nguyên vật liệu tiêu hao -> Click icon 80 để xem chi tiết Nguyên vật liệu tiêu cài mặc định tiêu hao khi làm 1 buổi dịch vụ
– Nếu setup Nguyên vật liệu tiêu hao trong dịch vụ gốc thì tùy chỉnh ở DV gốc – Các dịch vụ thẻ bên trong tự động cập nhật theo
– Nếu setup Nguyên vật liệu tiêu hao trong dịch vụ thẻ (Các dịch vụ con bên trong dịch vụ gốc) thì chỉ áp dụng với chính nó
Chỉnh sửa Nguyên vật liệu và số lượng tiêu hao khi làm 1 buổi dịch vụ
81

Sau khi chỉnh sửa Nguyên vật liệu tiêu hao thực hiện Lưu để hoàn tất

 

Chỉnh sửa số nguyên vật liệu tiêu hao của buổi dịch vụ đã sử dụng

Trong trường hợp buổi dịch vụ đã hoàn thành, nhưng buổi dịch vụ này cần nhiều nguyên vật liệu hơn so với cài đặt mặc định thì cần thêm nguyên liệu tiêu hao vào buổi dịch vụ đó
Vào chi tiết buổi dịch vụ, chọn tab Thông tin
82
Trong phần này thêm hoặc xóa Nguyên vật liệu, số lượng theo đúng thực tế đã sử dụng -> Click icon Lưu để cập nhật
Như vậy số lượng Nguyên vật liệu tiêu hao cho buổi dịch vụ này sẽ đúng như mới chỉnh sửa

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //