APP nhân viên

logo

Quản lý thông tin tài khoản

Sau khi đăng nhập thành công vào app nhân viên, chọn Tài khoản để tiến hành quản lý thông tin tài khoản
Tknv

App hiển thị

Ttnv

Trong đó

Avanv hiển thị ảnh đại diện của nhân viên

Hotennv hiển thị đầy đủ họ tên của nhân viên

Gioitinhnvđể chọn giới tính nhân viên

Ngáyinhnvđể thay đổi ngày sinh nhân viên

Sodienthoainvhiển thị số điện thoại nhân viên

Emailnvlà email của nhân viên

Diachinvhiển thị địa chỉ nhân viên

Cosonvhiển thị cơ sở Spa mà nhân viên đang làm việc

Nhomnvđể cài đặt quyền cho nhân viên

Matkhaunvgiúp thay đổi mật khẩu tài khoản của nhân viên

Doimktknv

Điền mật khẩu mới muốn đổi rồi ấn Lưu Thay đổi

Xoataikhoannvđể xóa tài khoản nhân viên

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, chúc các bạn thao tác thành công !

Cùng chuyên mục

// //