Hướng dẫn sử dụng EZS

logo

Thêm mới tạm ứng – hoàn ứng

Khi nhân viên tạm ứng lương thì kế toán phải vào phần thu chi sổ quỹ để tạo những khoản tạm ứng -> Hệ thống ghi nhận và tổng hợp những khoản đã tạm ứng để thống kê chính xác bảng lương dự kiến của nhân viên
Click 18 để thêm mới khoản tạm ứng

12

Khi tạo những khoản tạm ứng thì sẽ phải bắt buộc chọn nhân viên để hệ thống ghi nhận vào bảng lương chi tiết của nhân viên đó giúp kế toán thống kê giá trị cần phải trả lương vào cuối tháng
Tương tự khi nhân viên thực hiện hoàn ứng ta sẽ tạo tương tự như hoàn ứng

 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

Cùng chuyên mục

// //