Hướng dẫn sử dụng

logo

Nội dung trang Blogs tư vấn làm đẹp

Quản lý khối blog làm đẹp

App Blog
– Truy cập Web & App –> Nội dung / Blogs –> chọn cate Blogs làm đẹp –> Click “Hiển thị” để hiển thị danh sách các bài viết
App Blog 1
– Click “Thêm mới” để thêm bài viết mới, click “Sửa” để sửa nội dung bài viết
App Blog 2
(1) Nhập tên bài viết của blog
(2) Nhập mô tả bài viết blog
(3) Nhập chi tiết bài viết
+ Click icon Icon Upload Anh để upload ảnh vào chi tiết bài viết
+ Click icon Icon Upload Video để nhúng video vào chi tiết bài viết
(4) Chọn ảnh đại diện của bài viết từ máy tính. Kích thước 500×300 px
 

// //